Kursusoversigt
Anmeldelser
Om LUF
Medlemskab
Kontakt
Betingelser
Forside

Betingelser ved kursustilmeldelse

Tilmelding
til et kursus sker via e-mail fra kursusbeskrivelsen, og du modtager e-mail med bekræftelse på, at din tilmelding er modtaget.

Du skal herefter, senest i løbet af 5 dage, indbetale et depositum, som udgør cirka 10 % af kursusprisen, dog minimum 800 kr. Ved kurser i udlandet med fællesrejse opkræves tillige depositum for rejsen (afhængigt af rejsebureauets regler). LUFs rejsepris er eksklusive rejseudgifter til/fra den lufthavn, hvorfra fællesrejsen foregår.

Depositum for det enkelte kursus fremgår af kursusannoncen.

Beløbet indbetales til LUFs bank:

 

Jyske Bank
Nørregade 32,
3300 Frederiksværk
Reg.nr.: 5031 Konto nr.: 117376-4

Mrk.: navn, adresse og kursustitel

Når dit depositum er rettidigt modtaget, sender LUF en e-mail med bekræftelse på, at du er optaget på kurset, og optagelsen er herefter bindende for dig. LUFs kurser udbydes til foreningens medlemmer, og det er kun muligt at tilmelde sig kursus over internettet. Der betales ikke i forbindelse med tilmeldingen, og man har således ikke købt noget. Først når man har modtaget bekræftelse på tilmelding og har betalt depositum, er man endeligt tilmeldt kursus.

Dersom depositum ikke er modtaget inden for fristen, vil du blive overført til kursets venteliste.

Sammen med meddelelsen om optagelse får du besked om restbeløbets størrelse og vilkår for betaling. Tidspunktet for opkrævning af restbeløb afhænger af de frister, som de enkelte rejse/opholdsarrangører sætter, og tidsfristerne kan derfor variere meget. Opkrævning af restbeløbet fremsendes, når det er vedtaget, at kursus gennemføres. Du vil modtage kvittering på indbetalingen af restbeløbet via e-mail.
Er restbeløbet ikke LUF i hænde på den anførte dato, annulleres din tilmelding, og depositum er tabt.

Når et kursus er fuldtegnet (det vil fremgå af hjemmesidens kursusoversigt), kan du vælge at blive noteret på venteliste til næstfølgende kursus.


Hvis du fortryder, at du overhovedet meldte dig på kurset…

Afbestiller du din kursusdeltagelse før tilmeldingsfristens udløb, tilbagebetales det erlagte depositum med fradrag af et ekspeditionsgebyr på 600 kr. Refusion af depositum vedr. evt. rejse følger rejsebureauets regler.

Sker frameldingen senere end tilmeldingsfristens udløb, men mere end 16 uger før kursusstart, er det erlagte depositum for kursusafgiften tabt. Ved udlandsrejser hæfter du endvidere for en del af rejseprisen, typisk 50 %, men i nogle tilfælde kan det være hele rejseprisen, afhængigt af rejsebureauets regler.

Sker framelding endnu senere, men dog mere end 10 uger før kursusstart, har LUF ret til at beregne sig 50 % af den totale pris for kursus. Og du hæfter endvidere ved udlandskurser for en del af rejseprisen, typisk 100 %, afhængigt af rejsebureauets regler.

Sker framelding mindre end 10 uger før kursusstart, har LUF ret til at beregne sig den totale pris for kurset, ligesom du ved udlandskursus hæfter for den fulde rejsepris.


Forsikringsforhold ved LUF-kurser

LUF tegner forsikringer hos Europæiske Rejseforsikring.

I Danmark
Afbestillingsforsikring tilbydes på flerdageskurser.

I udlandet:

Erhvervsrejsesygeforsikring: LUF tegner erhvervsrejsesygeforsikring for alle kursister. Forsikringen er obligatorisk. Prisen for erhvervsrejsesygeforsikringen er indregnet i kursusprisen.
Lider du af en kronisk sygdom, bedes du informere LUF herom, da der gælder særlige forhold i disse tilfælde.

Afbestillingsforsikring: Ved udlandskurser tegner LUF afbestillingsforsikring, både for selve kursusafgiften og for rejse- og opholdsomkostningerne. Afbestillingsforsikringerne holder kursisten økonomisk skadesløs, såfremt kursusdeltagelsen umuliggøres af akut sygdom og lignende hos kursisten selv eller i dennes nærmeste familie, idet selve forsikringspræmien dog ikke refunderes. Forsikringerne er obligatoriske og indeholdt i henholdsvis kursusafgiften og rejseprisen.

Erhvervsrejsesygeforsikringens dækning:

Erhvervsrejsesygeforsikringens dækning:
Syge- og hjemtransport
Sygeledsagelse og tilkaldelse
24 timer telefonisk lægevagt
Lægelig fejlbehandling
World Rescue Business
Privat hjemkaldelse, Erhvervsbetinget hjemkaldelse og erstatningsperson
Forsinket fremmøde, flyforsinkelse og flyaflysning

Læs mere her:
Erhvervsrejseforsikring - oversigt
Erhvervsrejseforsikring- forsikringsbetingelser


Aflysning af kursus

Et kursus kan aflyses på grund af force majeure eller andre udefra kommende omstændigheder som ligger uden for LUF´s kontrol. I så tilfælde tilbagebetales den erlagte betaling uden fradrag. Derudover tilkommer der ikke rejsedeltageren nogen godtgørelse.

Tilmelding til det enkelte kursus finder sted under kursusbeskrivelsen.